Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE EXTRAORDINARI DEL 18-12-2017

PLE EXTRAORDINARI DEL 18-12-2017

Miquel Anguera, “Beatet”

29-12-2017

(Tots els 17 regidors presents. El Ple començà a l’1 del migdia)

1.- S’aproven (unanimitat) les actes de les sessions anteriors del 15 i 22 de novembre.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 1881 al 2096 de 2017 (cap pregunta).

3.- Es dona compte de l’informe del III trimestre sobre la morositat (cap pregunta).

4.- S’estima, parcialment, el recurs potestatiu de reposició interposat el 8 de setembre d’enguany per Juan Campoy Lozano contra la resolució del Ple del 7 del mateix mes. S’aprova per unanimitat dels 17 components del Consistori.

5.- S’aprova sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat la creació de l’Escola de Música, només a Miami, per ara. Des del 2011 que es va demanar, encara hi ha mancances tècniques a Mont-roig. No pas a Miami, per la qual cosa es sol·licita que tiri endavant l’expedient a Miami (que sí que reuneix les condicions) i es busqui nova ubicació a Mont-roig perquè pugui ser acceptada pel Departament de Cultura. S’aprova per unanimitat tot i que Cs creu que s’ha perdut el temps fins ara i espera que, per fi, s’aprovi definitivament. ERC demana el projecte educatiu de l’Escola de Música i la regidora Esquius diu que els el farà arribar. PDeCAT es mostra d’acord amb l’Escola.

6.- S’aprova la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant la necessitat de salvaguardar  la competitivitat de les empreses en l’entorn rural i municipal amb dèficit de transport públic. El regidor Gairal demana que l’Ajuntament s’hi adhereixi i que hi hagi una moratòria. S’aprova per unanimitat.

7.- S’aprova la modificació del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que està sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària). Es refereix a una petició dels empresaris que guarden caravanes. Amb els PEIN que tenim al municipi, per cobrir dites caravanes i d’altres actuacions en el seu àmbit s’ha arribat a un acord amb Urbanisme de Tarragona per fer-ho el més ampli possible. Cs es queixa que l’equip de govern no vulgui destinar espai per a les caravanes en trànsit i se’l respon que no és del que tracta aquest punt d’avui i que no volen fer competència deslleial als càmpings del municipi. La FIC s’hi mostra favorable així com també ERC que celebra que es reguli la tutoria de les caravanes. S’aprova per unanimitat.

8.- S’aprova, provisionalment i per unanimitat de tots els regidors (exceptuant el Sr. Gairal que s’absté) la modificació puntual núm. 9 del POUM, de transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat (SUND-6) en un sector de sòl urbanitzable delimitat (SUD-15). Es refereix a un contenciós del 2006 contra l’Ajuntament, perquè Urbanisme de Tarragona no va aprovar un projecte de construcció d’uns promotors que ara sí que accepten el que Urbanisme proposava.

9.-  Mocions: ERC proposa una moció de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. El PDeCAT es mostra acèrrim defensor dels mestres i de l’escola catalana argumentant que l’informe PISA demostra el bon nivell de l’escola catalana. S’aprova la moció amb el vot a favor de tots els regidors, excepte els 2 vots negatius dels Sr. Gallardo (Plamimo) i Velasco (Ciutadans).

10.- Afers sobrevinguts, no n’hi ha cap.

11.- Precs i preguntes: Cs es queixa de l’enllumenat N-340. L’Ajuntament es disculpa adduint que el projecte és llarg i complex.

ERC esmenta la futura catalogació de l’Ermita com a BCIN (bé cultural d’interès nacional) a instàncies de la Generalitat (l’arquitecte mont-rogenc Josep M. Boronat ho va promoure). L’equip de govern respon que estan una mica molestos perquè els serveis tècnics de la Generalitat no haguessin advertit l’Ajuntament, des del primer moment. Això sí: contents de la intenció que sigui BCIN i que ha faltat coordinació per part de la Generalitat en no prevenir el Consistori.

PDeCAT també es queixa de l’enllumenat públic i que s’ha abaixat la potència dels fanals. El regidor T. Pérez explica que cal mirar l’estalvi i les normes, però que la gent vol més potència de llum, que en algunes urbanitzacions hi ha queixes i que l’obra de l’enllumenat públic és complexa. També es queixen de la campanya d’estiu a les platges. També pregunten per les places del curset de cambrers i se’ls respon que és obert a tothom. També pregunten pel projecte de reforma de la plaça de Miramar i es respon que hi ha un arquitecte que se n’ocupa i que organitzarà reunions participatives. També pregunten per quantes noves papereres i l’equip de govern contesta que hi ha una partida de 136.000 € per a papereres.

Al darrer moment es torna a parlar del socorrisme del passat estiu dient que van faltar para-sols, aigua… i la regidora respon que en cap moment s’ha amagat informació i que creu que es va donar un bon servei. Els regidors es van desitjar bones festes i el Sr. Alcalde va aixecar la sessió a les 2:25 del migdia.

20171229 Ple extraordinari

Top