Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2018

PLE ORDINARI DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2018

Miquel Anguera, “Beatet”

02-05-2018

(Excusen la seva assistència els regidors Srs. Aragonès, Gairal i Velasco. El plenari comença a l’una del migdia)

1.- S’aprova, per unanimitat, l’acta del ple anterior del 14 de març.

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del número 581 al 726 de 2018.

3.- Es dona compte del decret 660 de la liquidació de l’exercici 2017. El regidor d’Hisenda fa una exhaustiva explicació. Destaquem: els pagaments inferior als 30 dies (1,71 dies), el pendent de cobrament és de 9,3 ME i cada any va baixant i la cartera dels pendents està ben coberta. La tresoreria ha augmentat de 838.000 € i és de 3,38 ME. L’estalvi net és del 9,76 % i positiu. No hi ha despeses sense partida pressupostària i el nivell d’endeutament és del 71,9 €.  El grup del PDeCAT no li agrada la situació econòmica malgrat el discurs positivista del Sr. Gallardo. També comenten que el PAM està mal valorat i que no compleixen amb la llei de despesa, el regidor d’Hisenda es defensa i comenta que la inversió desequilibra el pressupost i que cal acabar el Pla de Barris abans del 31-03-2019 per no perdre les subvencions.

4.- Es dona compte al Ple de l’aprovació del pla pressupostari, a mig termini, per al període 2019-2021. Sense comentaris.

5.- Es dona compte al Ple del decret d’alcaldia de la modificació de crèdit 3/2018 per la incorporació de romanents de crèdit del 2017. Sense comentaris.

6.- S’aprova, per unanimitat, la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada d’una treballadora de l’Ajuntament.

7.- S’aproven, per unanimitat, les festes locals per a l’any vinent 2019: Mont-roig: Mare de Déu de la Roca, serà el dilluns 9 de setembre i Sant Miquel, el 30, també dilluns (ambdues cauen en diumenge i es traslladen al dilluns). Miami serà el dimarts, 19 de març, Sant Josep, i el dijous 25 de juliol, Sant Jaume.

8.- Moció d’ERC, (presentada per l’AMI i l’ACM) que és a favor de l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats, la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol i contra l’article 155. S’aprova amb els vots a favor de PDeCAT, ERC i Pellicer (4+2+1), les abstencions de Tico Pérez i Núria Esquius (2) i en contra el PSC  i el regidor Gallardo (4+1).

9.- No hi ha afers sobrevinguts.

10.- Precs i preguntes. Reprenent el tema del tancament del Centre Miró (del ple anterior) la Sra. Esquius fa una mica d’història de l’entitat i del seu conveni amb l’Ajuntament i que ha partir del 20 d’abril caldrà tancar-lo per la voluntat mostrada per la família mitjançant una carta del passat mes de juny. Continuarà sent un espai cultural i oficina de Turisme. També fa un elogi de la tasca duta a terme per la Junta del Centre Miró (2005-2018). ERC i el PDeCAT també agraeixen la feina de la Junta del Centre Miró durant aquests 14 anys. Es diu que l’Església Vella serà un dels punt mironians i que el tapís de Joan Miró-Royo 1989 continuarà allí.

També es parla de la fibra òptica i que hi ha una empresa que sí que compleix amb els requisits (MasMóvil). Una altra, no.

També s’informa que han estat 21 els alumnes participants, de 24, en el curset de català, que és complicat fer-ho més ampli. També es parla dels ocupes  i que de 17 només en van restar 4, informe dels Serveis Socials i reunió amb Habitatge per intentar pisos de lloguer social. ERC pregunta al Sr. Gairal (absent com hem dit) sobre la denegació de subvenció al pàrquing de l’Ermita per manca de pressupost, sense obtenir resposta en no saber-ho els altres regidors. ERC també pregunta pel malestar dels propietaris dels terrenys que permeteren la ronda de la Generalitat (el conveni es signà el 2006 i encara no hi ha solució). Hi haurà contenciós. El regidor Tico Pérez explica els problemes d’errors en medicions i que Urbanisme de Tarragona ara ja ho accepta, encara que el tema va per llarg… Hi haurà noves reunions amb Urbanisme. Pla d’Entorn: el regidor López explica que s’ha reunit amb els directors dels centres (informe que els farà arribar) respon al PDeCAT. Es pregunta si hi haurà reunió propera del Consell Escolar Municipal, perquè fora bo que n’hi hagués, trimestralment. Es parla de la diagnosi que caldria saber els punts forts i els febles. Es pregunta a la regidora Sra. Esquius per l’Aula-Escola de Música. La regidora respon que ja s’han fet els tràmits i que ara caldrà esperar la resposta. Curs 2018-2019? Potser faltarà més temps…

El PDeCAT informa que al carrer d’Agustí Sardà els vehicles encara corren massa i que caldrien coixins berlinesos. També es pregunta sobre el per què ha quedat desert el lloguer sanitari i de manteniment a les platges i quina previsió hi ha. La regidora respon que no són d’acord les condicions de l’empresa. Sobre el forat a l’aparcament a la Casa de Cultura el regidor Pellicer diu que aviat s’arranjarà (Sant Jordi). La regidora A. Garcia pregunta per la problemàtica de l’aparcament al casc antic. Se li respon que ja s’ha rebut l’informe i aviat hi haurà reunió per parlar-ne. Per acabar, es pregunta sobre el Deas  (desfibril·ladors) per saber-lo fer servir a l’alumnat de l’IES i escoles i si es pensa fer accions a Mont-roig i Miami El Sr. López respon que se li preguntarà al Sr. Gairal i que no sap si es podrà fer enguany.

Sense més preguntes, s’aixeca la sessió després de pràcticament 2 hores i mitja.

 

 

20180502 Ple ordinari

Top