Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > PLE ORDINARI DEL 13 DE SETEMBRE

PLE ORDINARI DEL 13 DE SETEMBRE

Miquel Anguera, “Beatet”

16-09-2017

(Excusà la seva assistència la regidora Y. Pérez. El plenari s’inicià a l’una del migdia).

1.- S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del mes de juliol, tot i que ERC es queixa d’un comentari burlesc sobre una moció no aprovada al passat ple de juliol (versava sobre publicar, o no l’agenda de l’equip de govern i càrrecs de confiança).

2.- Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 1088 al 1461 de 2017. El PDeCat comenta un decret sobre l’expedient a un policia local.

3.- Es dona compte del II trimestre de 2017 sobre l’acompliment de terminis previstos en la lluita contra la morositat (és un informe preceptiu explicat pel Sr. Gallardo).

4.- Es dona compte del Retiment del Seguiment del Pla d’Ajust del II trimestre de 2017.

5.- S’aprova, per unanimitat, la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels residus municipals del Baix Camp per adaptar-los a la llei 15/2014, de racionalització del sector públic, i a la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

6.- S’aprova la proposta de modificació de crèdits núm. 11/2017, amb l’abstenció de C’s  (1 vot) i el vot contrari de PDeCat i ERC (6 vots). Són 13.000 € destinats a instal·lacions Educació (inici eren 10.000) i s’augmenta de 3.000 € per aprendre a nadar a infants i 3.000 més a la llar d’infants.

7.- S’aprova la modificació de crèdit 12/2017, per unanimitat, i es refereix a l’augment de l’1% al nou cap de Turisme.

8.- S’aprova la cessió de subvencions i actius a la nova EPE (entitat pública empresarial) de Nostreserveis resultant de la liquidació de les empreses municipals EMSA i EMOMSA i l’assumpció de serveis per part de l’Ajuntament. Es tracta d’un tema jurídic i s’aprova per unanimitat.

9.- S’aprova el Compte General de l’any 2016, amb 9 vots a favor i 7 en contra. El Sr. Gallardo manifesta que el funcionament de l’Ajuntament és correcte, amb resultat positiu, també el sanejament. L’ICIO (permisos d’obres) augmenta i la despesa és més restrictiva. També la liquiditat és satisfactòria. La Diputació paga correctament i també la Generalitat va pagant. El deute financer de l’Ajuntament a curt i llarg termini és d’uns 9.800.000 € el 2016. S’estan cobrant deutes antics i el deute de l’Ajuntament està dotat convenientment, en cas de fallida.

10.- Es bonifica el 50% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència major a un habitatge del carrer Reial núm. 7 (col·locació d’un ascensor).

11.- Afers sobrevinguts: no n’hi ha cap.

12.- Mocions: Una del PDeCat que demana donar suport perquè la sardana sigui declarada patrimoni de la Unesco. La sol·licitud ve de la Confederació Sardanista de Catalunya. Complint amb els 5 requisits, s’aprova per unanimitat dels 16 regidors/res.

13.- Precs i preguntes:

La FIC no en formula cap.

C’s pregunta per l’estat de la gespa, es queixa del tennis a Miami tot veient les obres a la zona esportiva. El Sr. Pérez respon que el tema gespa i el pàdel aviat estarà arranjat, en canvi el tennis encara no, perquè es fan obres i s’endarrerirà. El Sr. Velasco pregunta per l’expedient de la policia local, que ha d’arbitrar un cap de la policia local de Sta. Coloma de Gramenet (discriminació en l’assignació de torns). Se li respon que hi ha proposta de resolució (arbitratge) i que calen els RRHH  (recursos humans) de l’Ajuntament. Tampoc l’àrbitre troba assetjament psicològic ni abús, malgrat que tot és millorable i diu de tancar i arxivar el cas. També pregunta sobre l’enllumenat públic quant a estalvi energètic i contaminació lumínica i, finalment, per un tema laboral de 2 treballadors, una era de Turisme. El Sr. Alcalde respon que se n’informarà

ERC pregunta per què no es signaran els convenis amb les entitats locals el proper 24 de setembre com estava estipulat; es respon que es farà més tard i que no hi ha cap problema amb els convenis. També es pregunta al regidor López com ha començat el curs 2017-18, responent que molt bé, amb més alumnes als cursos (nova línia P3 al J. Miró) i que hi haurà una inversió als menjadors de 200.000 €). També es demana una valoració dels socorristes aquest estiu (la regidora és absenta) i la seva titulació, la coresponsabilitat empresa – Ajuntament. Es torna a preguntar pels contenidors de l’exterior de l’Església parroquial quan ja fa més d’un any i mig del problema i sobre la deixadesa del parc Maria Martori: el regidor Redondo confessa que serà llarg i costós el tema contenidors, que se n’anul·larà una bateria i que han estat una mica desbordats pel tema neteja per ser un municipi gran. La Sra. Aragonès es queixa que no s’han tornat encara 60€ a alguns usuaris de tennis des de l’any passat (se li respon que això s’arranjarà, ja). ERC pregunta per uns ocupes al carrer de C. Colom perquè hi ha problemes de seguretat, amb alguna agressió i què es pot fer: el Sr. Alcalde respon que hi ha hagut reunions amb els veïns i que hi ha una oferta d’advocats especialistes en aquesta matèria per foragitar els esmentats ocupes.

El grup PDeCAT  agraeix el suport a la seva moció sobre la sardana i que volia preguntar sobre l’enllumenat i el socorrisme (ja se n’havia parlat). Al Sr. Redondo se li diu que és una excusa això de ser un municipi gran (neteja) i que el manteniment i la neteja va molt malament. El responsable municipal respon que es mirarà de posar agents cívics per millorar la neteja urbana. Queixes als accessos a l’Ermita: el Sr. Gairal diu que s’han fet estudis geològics, millores en la prevenció d’incendis (ara hi ha aigua per a 7 camions de bombers) i es posarà un parallamps a l’ermita de Sant Ramon. Que es va fumigar aèriament contra la processionària. També es demana que, a la Timba, es girin els bancs, que es posi barana a l’església parroquial i que no troba correcte que, a la Fira, coincideixin la cercavila dels gegants amb les activitats infantils per qüestions òbvies. També es fa la proposta que s’ensenyi a nadar a la mainada que no en sap. També es demana saber quan es tornarà a convocar el Consell Escolar (la darrera reunió el 13 de març) donat que no es compleixen els terminis. L’equip de govern informa que a l’octubre es convocarà el ple per a les ordenances municipals i que fins al 25 de setembre es poden presentar propostes.

Semblava que ja no hi havia més preguntes, quan el 1r tinent d’alcalde, Sr. Ferran Pellicer (Ara Mont-roig), va demanar la paraula per expressar públicament: “Demano poder votar”, referint-se al referèndum del proper 1-O. Seguidament la regidora Núria Esquius (Grup Mixt) també demanà la paraula dient que, tot i respectar l’opinió del Sr. Alcalde, ella també volia votar.

Aquí s’obrí un interessant debat sobre la Diada a Mont-roig i a Miami, ofrena floral, protocol etc. i, en algun cas, sobre la intenció de vot en el proper referèndum.

El Sr. Alcalde aixecà la sessió essent gairebé les 4 de la tarda.

(més informació, seguint el plenari en el web de l’Ajuntament de Mont-roig).

20170915 Ple

Top