Ets aquí
Inici > General > Món Municipal > L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ARXIU I MEMÒRIA I L’ARXIU MUNICIPAL

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ARXIU I MEMÒRIA I L’ARXIU MUNICIPAL

Neus Guerrero, Presidenta de l’ACAM

04-06-2022

L’Associació Cultural Arxiu i Memòria de Mont-roig (ACAM) va ser fundada el 3 de maig de 2010.

L’entitat va néixer per donar impuls a l’Arxiu Municipal de Mont-roig com a guardià de la nostra memòria, i font d’informació bàsica i primordial per preservar la nostra història. La declaració universal sobre els arxius ens diu que “Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació”.

Francesc Riba i Mestre ja n’era conscient, i és per això que en el seu llibre sobre la història de Mont-roig ens diu:

“A la manca de cura dels nostres avantpassats, vers els documents antics, devem avui haver d’escriure amb tanta brevetat les gestes valeroses que tanta sang, dignament vessada, costaren”.

 Una de les finalitats de l’ACAM és la de recuperar la memòria popular, així com la de recollir i preservar tota aquella documentació, en qualsevol mena de suport i format, que sigui d’interès local. És a dir, tots aquells materials que puguin ser útils per a l’estudi, tant del passat com del present i del futur, de la nostra comunitat.

Entre les activitats dutes a terme per l’entitat, destaquem els diferents projectes de recuperació de la memòria històrica local a partir de les fonts orals: Històries viscudes, Records en veu alta, Fem memòria, Fem arxiu social o les Tertúlies dels records i la recollida de patrimoni documental fotogràfic.

Des del 30/06/2021 l’ACAM consta en el registre de grups d’interès de Catalunya. Són grups d’interès les persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques dels ens públics, de les entitats i dels organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b i c, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions i les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit objectiu del Registre de grups d’interès.

 Una de les activitats declarada per l’entitat, dins l’àmbit d’aplicació del Registre de grups d’interès és la de propostes vinculades a l’elaboració de projectes normatius i l’elaboració de polítiques públiques, en concret: El Pla d’arxius i la gestió documental. 

L’actual llei d’arxius ens diu que els municipis de més de deu mil habitants integren el sistema d’arxius de Catalunya, i l’article 4 del Decret 190/2009, dels requisits dels arxius del sistema d’arxius de Catalunya estableix que les instal·lacions i equipaments dels arxius han de disposar: d’una àrea d’ingrés, àrea de conservació, àrea de consulta i sala polivalent. Ara per ara aquest és un dels propòsits principals de l’entitat.

La importància dels arxius és cada vegada més important al nostre país, i també ho ha de ser al nostre poble, la societat cada vegada és més conscient de la seva rellevància, com a garants de drets de la ciutadania en matèria d’accessibilitat a la informació.

“El grau d’accessibilitat als arxius públics esdevé el termòmetre de la salut democràtica d’un país” (Ramon Alberch).

.

.

Top